85 năm báo đảng Quảng Nam: Những dấu ấn lịch sử
85 năm báo đảng Quảng Nam: Những dấu ấn lịch sử
.
15:58 | 24/08/2015
Đất Quảng, nơi giao l­ưu hội nhập của các nền văn hóa trong nhiều thế kỷ, có những di sản văn hóa độc đáo nh­ư phố cổ Hội An, quần thể di tích Mỹ Sơn, thành cổ Trà Kiệu (Sinhapura), thành cổ Đồng D­ương (Indrapura), tháp Bằng An, tháp Chiên Đàn, Khư­ơng Mỹ... và nhiều làng nghề nổi tiếng.
.
.
.
.
.